Politika privatnosti.

Politika privatnosti Sivo doo koja je objavljena na ovom sajtu reguliše pravila privatnost isključivo na ovom sajtu. Sve eventualne aktivnosti koje u vezi sa privatnošću obavljamo mimo sajta neće biti regulisane ovom Politikom privatnosti već posebnim dokumentima koja će se odnositi na konkretne aktivnosti .

Prikupljanje podataka

Veći deo našeg sajta možete koristiti bez unosa bilo kakvih ličnih podataka, odnosno sajt je dostupan za korišćenje bez dostave ličnih podataka.

Ukoliko se odlučite da pregledate ili koristite delove sajta za koje je neophodno dostaviti određene lične podatke, to će biti uvek opciono i neobavezujuće, odnosno sami ćete odlučiti da li želite da dostavite svoje podatke i u kojoj meri. Ukoliko se odlučite da ne unesete potrebne lične podatke nećete moći da koristite deo sajta za koji se navedeni podaci zahtevaju.

U svrhu merenja prometa i protoka podataka putem ovog sajta, možemo prikupljati i na našem log fajlu na serveru čuvati, informacije o  računaru vas kao korisnika sajta.

To najčešće mogu biti sledeće informacije: tip Internet čitača (Internet Browser), vrsta operativnog sistema, rezolucija ekrana, ulazne i izlazne stranice, shema kretanja po Internet prezentaciji, ID sesije (jedinstveni identifikator koji se dodeljuje Internet čitaču prilikom povezivanja s Internet prezentacijom), IP (Internet Protocol) adresa računara. Možemo prikupljati i ostale potrebne podatke u navedene svrhe pa molimo da toga budete svesni prilikom korišćenja ovog sajta. Pomenute informacije neće se koristiti za povezivanje s vašim ličnim informacijama ukoliko nemamo vaše odobrenje.

Obaveštavamo vas da na sajtu koristimo i kolačiće koji su povezani sa uslugama koje pružaju treća lica, kao što je opcija „podeli na društvenim mrežama” o tome možete više saznati u dokumentu Politika korišćenja kolačiča.

Kako se koriste podaci

Cilj prikupljanja podataka na ovom sajtu jeste najpre optimizacija i lično prilagođavanje korišćenja samog sajta, te sprečavanje bilo kakvih nelegalnih radnji na sajtu ili eventualnih pokušaja zloupotreba sajta. S tim u vezi možemo prikupljati podatke o IP adresi i ID sesiji kako i druge statističke podatke u cilju unapređenja rada sajta i njegove zaštite. Vaše podatke možemo koristiti:

-u cilju poštovanja propisa ili odgovora na zakonske postupke ili zakonske zahteve, uključujući i postupke organa za sprovođenje zakona.

-u cilju sprovođenja istraga o prigovoru potrošača ili mogućim kršenjima zakona, kako bismo zaštitili integritet sajta, ispunili vaše zahteve ili sarađivali u pravnoj istrazi.

-da bismo zaštitili prava ili imovinu Sivo doo

-u cilju postupanja u dobroj veri da su pristup i otkrivanje podataka neophodni za zaštitu bezbednosti naših saradnika ili javnosti.

Obrađivači podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti

Primaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti su najčešće određena fizička ili pravna lica koja obrađuju Vaše podatke o ličnosti u svojstvu obrađivača, po osnovu ugovornog odnosa koji imaju  sa Sivo doo i na osnovu naših instrukcija. Naši obrađivači podataka su: Kompanije koje licenciraju i održavaju softverska rešenja koja koristimo u svom poslovanju Hosting provajder kompanija na čijim serverima skladištimo podatke; Eksterni saradnici sa kojima sarađujemo (npr. IT podrška, druge marketinške agencije).

Rukovaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti

Primaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti jesu i određena fizička ili pravna lica sa kojima Sivo doo sarađuje i koja se u odnosu na obradu Vaših podataka o ličnosti takođe smatraju rukovaocima (samostalni ili zajednički), kao što su: banke, kurirske službe, oglašivači (remarketing)

Organi vlasti

U određenim slučajevima obavezni smo da Vaše podatke o ličnosti podelimo sa organima vlasti. Tako na primer Sivo ima zakonsku obavezu da na osnovu odgovarajućeg sudskog ili upravnog akta predoči sve podatke na osnivu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela.

Čuvamo vaše lične podatke samo dok postoji legitimna poslovna svrha za to. Ukoliko odlučite da nam pružite lične podatke, možemo te podatke prenositi našim partnerima i a ili trećim stranama, preko granica i iz vaše zemlje ili pravne nadležnosti u drugu zemlju ili pravnu nadležnost širom sveta, u skladu s pravnim zahtevima a poštujući propise.

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene.

Zaštita ličnih podataka

Lični podaci koje ste samostalno i svojevoljno dostavili tokom korišćenja sajta čuvaju se na zaštićenim serverima, kojima samo ovlašćeno osoblje ima pristup. Odnosni registracioni  podaci i šifre zaštićene su enkripcijom prilikom njihovog slanja ili transfera na druge servere.

Ukoliko ste dostavili svoje lične podatke u okviru popunjavanja i slanja on-line formulara, zadržavate  pravo da zatražite i njihovo brisanje ili izmenu kao i to da imate uvid u način čuvanja i obrade tih podataka.

Čuvamo vaše lične podatke samo dok postoji legitimna poslovna svrha za to.

Međunarodni prenos podataka

Ukoliko odlučite da nam pružite lične podatke, možemo te podatke prenositi našim partnerima i a ili trećim stranama, preko granica i iz vaše zemlje ili pravne nadležnosti u drugu zemlju ili pravnu nadležnost širom sveta, u skladu s pravnim zahtevima a poštujući propise.

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene.

Vi kao korisnik ovog sajta imate sledeća prava:

  1. Pravo na transparentno, istinito i blagovremeno informisanje u vezi obrade podataka o ličnosti;
  2. Pravo da od Sivo doo zahtevate informaciju o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti;
  3. Pravo da se netačni podaci o ličnosti u vezi njega isprave ili dopune;
  4. Pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu;
  5. Pravo da opozove pristanak na obradu podataka o ličnosti;
  6. Pravo da prikupljene podatke o ličnosti primi u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, što uključuje i neometan prenos datih podataka drugom rukovaocu;
  7. Pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Sivo doo kao i u slučaju kada se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja;
  8. Pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnese pritužbu na postupanje Sivo doo po pitanju obrade svojih podataka o ličnosti;

Sva Vaša prava možete ostvariti ako nas kontaktirate na sledeće načine:

Putem slanja e-maila na: office@sivo.rs

Putem poštanske adrese : Baje Pivljanina 39,11040 Beograd

Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo Vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obaveštenja od strane Sivo doo.

Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da preduzmete neku od sledećih opcija:

– Sledite uputstva za odjavu u primljenim marketinškim obaveštenjima koja su poslata sa naše strane.

Pri slanju e-maila ili poštanskog pisma molimo Vas da upišete svoje puno ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i da specifično naznačite koji tip marketinškog oglašavanja (npr. e-mail, direktna poštanska pisma ili telefonske pozive) ne želite da dobijate. Na taj način će biti osigurana Vaša identifikacija u našem sistemu kako bi uspešno procesirali Vaš zahtev.

Kada se odjavite od prijema marketinških obaveštenja, moguće je da ćete i dalje dobijati poslovna obaveštenja kao što su potvrde o naručivanju robe, informacije o povraćaju robe ili ostala obaveštenja koja se tiču Sivo doo .

Pravo na opoziv pristanka

Možete opozvati svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku putem mejl adrese office@sivo.rs, posle čega Sivo doo briše sve Vaše podatke o ličnosti, zatim će Vaša adresa biti uklonjena sa mailing liste i više nećete dobijati e-mail poruke bliže opisane u ovom obaveštenju.

Rok čuvanja podataka

Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu. Ovo uključuje i obradu koja predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu ustavnih prava i sloboda što uključuje i ostvarivanja legitimnih interesa Sivo.

Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku

Ukoliko smatrate da Sivo doo preko ovog sajta vrši obradu Vaših podataka o ličnosti suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Primena i stupanje na snagu

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25.10.2019. godine.

Kontakt

Sve informacije po pitanju ovog Pravilnika korisnik može dobiti slanjem e-mail poruke na adresu: office@sivo.rs. Sivo doo zadržava pravo da ignoriše svaki irelevantan upit ili upit koji nije upućen na ovde navedenu adresu.